Numer 2/2009


P o s t ę p y  F i t o t e r a p i i   2/2009

Prace oryginalne/Original papers

Działanie olejku cedrowego ( Oleum cedri) na bakterie beztlenowe
THE ACTIVITY OF CEDAR OIL (OLEUM CEDRI) AGAINST ANAEROBIC BACTERIA
Anna Kędzia – s. 71-76
Surowce roślinne o działaniu adaptogennym oraz ocena zawartości adaptogenów w ekstraktach i preparatach otrzymanych z rodzaju Panax 
THE RAW MATERIALS POSSESS ADAPTOGENIC PROPERTIES AND ESTIMATES OF THE ADAPTOGENS CONTENTS IN EXTRACTS AND OBTAINED FROM GENUS PANAX PREPARATIONS
Tadeusz Wolski, Tomasz Baj, Agnieszka Ludwiczuk, Magdalena Sałata, Kazimierz Głowniak – s. 77-97

Prace przeglądowe/Review papers

Działanie propolisu krajowego na drobnoustroje chorobotwórcze pochodzące od ludzi i zwierząt
THE ACTIVITY OF POLISH PROPOLIS ON THE PATHOGENIC MICROORGANISMS OF HUMAN AND animal ORIGIN
Bogdan Kędzia, Anna Kędzia, Przemysław Dudko, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 98-105
Fitoestrogeny – rola prozdrowotna i zawartość w produktach
PHYTOESTROGENS IN THE PREVENTION OF DISEASES
Edyta Kwiatkowska – s. 107-112
Aktywność biologiczna izoflawonoidów i ich znaczenie terapeutyczne i kosmetyczne
BIOLOGICAL ACTIVITY OF ISOFLAVONOIDS AND THEIR THERAPEUTICAL AND COSMETICAL APPLICATION
Romuald Czerpak, , Anna Pietryczuk, , Agata Jabłońska-Trypuć, Katarzyna Obrębska – s. 113-121
Skład chemiczny propolisu polskiego. Cz. II. Nowe badania
CHEMICAL COMPOSITION OF POLISH PROPOLIS. PART II. NEW STUDIES
Bogdan Kędzia – s. 122-128
Preparat Solaren – skład chemiczny, działanie i zastosowanie w lecznictwie
Solaren – chemical composition, biological activities and practical application
Anna Kędzia – s. 129-134

Kronika/Chronicle

Lekarskie powołanie*
Witold Kapczyński – s. 135-136

Opinie
Opinions

Przegląd czasopism zagranicznych/Review of foreign periodicals